Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia
ZALOGUJ

Regulamin

Ogłoszenie publiczne

przyrzeczenia nagrody w konkursie pod nazwą „Planeta Energii”

_________________________


Działając w imieniu spółki: ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy alei Grunwaldzkiej 472, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024 [Organizator], przyrzekamy publicznie konkursowe przyznanie następujących nagród [Nagrody] w konkursie pod nazwą „Planeta Energii” [Konkurs], dedykowanym uczniom i nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej klas od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych w Polsce [Klasy]:

 1. 10 Nagród Głównych obejmujących:
 • dwudniową wizytę edukacyjnego miasteczka „Planeta Energii” w miejscowości zwycięskiej Klasy (jeżeli nie pozwala na to infrastruktura w miejscowości zwycięskiej Klasy – w najbliżej zlokalizowanej miejscowości z odpowiednią infrastrukturą) albo wyposażenie sali lekcyjnej zwycięskiej Klasy w sprzęt multimedialny o wartości 30 000 (trzydzieści tysięcy) zł [Nagroda Główna Podstawowa];
 • zabawkę edukacyjną wraz z płytą CD zawierającą film edukacyjny o elektrowni wodnej i książeczkę edukacyjną dla każdego ucznia ze zwycięskiej Klasy,
 • pomoce naukowe dla szkoły, do której przynależy zwycięska Klasa (laptop i zestaw klocków edukacyjnych) [Pomoce naukowe],
 1. 50 Wyróżnień – zabawka edukacyjna dla każdego ucznia z wyróżnionej Klasy wraz z płytą CD zawierającą film edukacyjny o elektrowni wodnej oraz książeczką edukacyjną,

za najlepiej przeprowadzone – w oparciu o scenariusze lekcji zamieszczone w zeszycie metodycznym dla nauczycieli Klas pod tytułem „ENERGA przedstawia: W krainie prądu elektrycznego” [Zeszyt Metodyczny] oraz scenariusze zajęć opracowane przez ambasadora Konkursu Pana Tomasza Rożka [Scenariusze] – zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z energią elektryczną. 

Nagrody zostaną przyznane na podstawie wyników postępowania konkursowego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu.

                                                                                                                               

Regulamin Konkursu

______________________________

§ 1.

 1. Organizatorem Konkursu, fundatorem Nagród oraz wydawcą Zeszytu Metodycznego i Scenariuszy jest ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy alei Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024 [ENERGA SA].
 2. Konkurs służy – przede wszystkim – propagowaniu wiedzy o energii elektrycznej oraz zasad bezpiecznego i oszczędnego jej używania wśród uczniów Klas, a także popularyzacji wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzenia zajęć o tematyce związanej z energią elektryczną.

§ 2.

 1. W Konkursie mogą wziąć udział Klasy:
 • ze szkoły:
  • która otrzymała od ENERGA SA – pocztą – Zeszyty Metodyczne oraz Scenariusze,

bądź

  • której ENERGA SA – na jej żądanie – przesłała pocztą Zeszyt Metodyczny oraz Scenariusze lub udostępniła ten Zeszyt i Scenariusze za pośrednictwem należącego do ENERGA SA internetowego serwisu komunikacji konkursowej pod adresem planetaenergii.pl [Internetowa Platforma Konkursu],
 • których nauczyciele:
  • w okresie od dnia 28 października 2016 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku:
   • w formie pisemnej (pocztą), faxem lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Konkursowej (zakładka – sekcja dla nauczycieli) lub telefonicznie (na numer telefonu wskazany na Internetowej Platformie Konkursowej) zgłosili Klasę do udziału w Konkursie,
   • zrealizowali z uczniami co najmniej trzy scenariusze lekcji na podstawie Zeszytu Metodycznego lub Scenariuszy,
   • wykazali szczególne zaangażowanie w propagowaniu wśród uczniów Klas wiedzy o energii elektrycznej oraz zasad bezpiecznego i oszczędnego jej używania, w szczególności poprzez [Działania Dodatkowe]:
    • konstruowanie prac domowych związanych z tą tematyką,
    • wykorzystywanie tej tematyki w ramach zajęć na godzinach wychowawczych, w świetlicach, na zajęciach fakultatywnych, kołach zainteresowań, podczas szkolnych uroczystości, etc.,
   • w terminie do dnia 15 lutego 2017 roku prześlą – pocztą lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Konkursowej – sprawozdania – do których wytyczne zamieszczone są na Internetowej Platformie Konkursowej – z realizacji scenariuszy lekcji na podstawie Zeszytu Metodycznego lub Scenariuszy oraz z przeprowadzonych Działań Dodatkowych [Sprawozdania] wraz z załączonymi do Sprawozdania materiałami dokumentującymi przeprowadzone scenariusze lekcji oraz Działania Dodatkowe (w szczególności dokumentację zdjęciową lub filmową, zrealizowane prace, itp.) [Materiały Sprawozdawcze], z tym zastrzeżeniem, że ENERGA SA zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w Konkursie Klas, których Sprawozdania wpłyną po wyżej wymienionym terminie.
 1. Sprawozdania w formie pisemnej wraz z Materiałami Sprawozdawczymi należy przesłać na adres ENERGA SA: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs Planeta Energii”.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie nazwy Klasy, imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego zajęcia, liczbę uczniów w Klasie oraz oznaczenie i adres szkoły, do której przynależy dana Klasa.
 1. W realizacji scenariuszy lekcji na podstawie Zeszytu Metodycznego lub Scenariuszy może brać udział więcej niż jeden nauczyciel (np. Klasy zintegrowane), przy czym ten sam nauczyciel może zgłosić do udziału w Konkursie tylko jedną Klasę.
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 17 marca 2017 roku.

§ 3.

 1. O wyniku Konkursu rozstrzyga – według własnego uznania – jury Konkursu na podstawie otrzymanych Sprawozdań, przeprowadzając:
 • w pierwszym etapie – ocenę formalną zgłoszeń konkursowych i Sprawozdań,
 • w drugim etapie – ocenę merytoryczną Sprawozdań, kierując się następującymi kryteriami ocen:
  • liczbą przeprowadzonych scenariuszy lekcji na podstawie Zeszytu Metodycznego lub Scenariuszy,
  • zakresem przeprowadzonych Działań Dodatkowych,
  • wartością merytoryczną przeprowadzonych scenariuszy lekcji oraz Działań Dodatkowych,
  • inwencją nauczyciela oraz atrakcyjnością form Działań Dodatkowych.
 1. Uchwały jury Konkursu podejmowane są większością głosów, w obecności wszystkich członków jury Konkursu.
 1. Jury Konkursu składa się z pięciu członków:
 • trzech przedstawicieli ENERGA SA,
 • zaproszonego przez ENERGA SA pracownika naukowego patrona merytorycznego programu „Planeta Energii”,
 • ambasadora programu „Planeta Energii”.
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną podani przez ENERGA SA do publicznej wiadomości w dniu 17 marca 2017 roku (dzień ogłoszenia wyników Konkursu) za pośrednictwem mediów oraz Internetowej Platformy Konkursu. Ponadto, do szkoły zwycięskiej i wyróżnionej Klasy zostanie wysłany przez ENERGA SA  – pocztą (na adres, z którego nadesłano zgłoszenie) – list z wynikami Konkursu.

 

§ 4.

 1. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom Konkursu w terminie 60 dni od daty jego rozstrzygnięcia – osobiście przez przedstawiciela ENERGA SA, lub przesłane pocztą, z zastrzeżeniem Nagród Głównych w postaci dwudniowych wizyt edukacyjnego miasteczka „Planeta Energii”, które odbędą się w terminach i miejscach podanych w ciągu 45 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na Internetowej Platformie Konkursu, przy czym rodzaj Nagrody Głównej Podstawowej uzależniony jest od możliwości technicznych, organizacyjnych i prawnych ENERGA SA, co oznacza, że w pierwszej kolejności ENERGA SA będzie dążyła do przyznania Nagrody Głównej Podstawowej w postaci wizyty miasteczka „Planeta Energii”, zaś w przypadku braku możliwości przyznania tej nagrody po stronie ENERGA SA, ENERGA SA przyzna Nagrodę Główną Podstawową w postaci wyposażenia sali lekcyjnej zwycięskiej Klasy w sprzęt multimedialny.
 2. Nauczyciel zwycięskiej Klasy w ramach Szkoły, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby ENERGA SA – najpóźniej na dzień przed realizacją Nagrody Głównej Podstawowej – swoją zgodę oraz zgody osób – uczniów zwycięskiej Klasy, na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na potrzeby realizacji wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych ENERGA SA przez okres 5 lat od przekazania informacji o przyznaniu Nagrody Głównej.
 3. Szkołom, które otrzymają Pomoce naukowe lub Nagrodę Główną Podstawową w postaci wyposażenia sali lekcyjnej zwycięskiej Klasy w sprzęt multimedialny, przyznana zostanie dodatkowo nagroda pieniężną w wysokości stanowiącej 23,46% wartości otrzymanych przez daną szkołę Pomocy naukowych [Nagroda Pieniężna]. Postanowienia zdania poprzedzającego nie będą znajdować zastosowania w przypadku, gdy w świetle obowiązujących na dzień wydania Pomocy naukowych przepisów prawa podatkowego szkoła w zakresie otrzymanych Pomocy naukowych korzystać będzie ze zwolnienia lub nie będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu na gruncie podatku dochodowego.
 4. Każda ze szkół, o których mowa w ust. 2 [Szkoła], niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu, zobowiązana jest przekazać ENERGA SA informację o tym, czy zachodzić będą podstawy do wypłacenia Nagrody Pieniężnej. Nagroda Pieniężna przekazana zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Szkołę. Przelew zrealizowany zostanie nie później, niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym dojdzie do przekazania Pomocy naukowych.
 5. W przypadku, w którym ujawnią się okoliczności wskazujące na to, że brak było podstaw do wypłacenia Szkole Nagrody Pieniężnej na zasadach określonych w Regulaminie, Szkoła zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanej Nagrody Pieniężnej.
 6. ENERGA SA zastrzega, że każda ze Szkół zobowiązana jest do uiszczenia we własnym zakresie ewentualnego podatku dochodowego od otrzymanych w Konkursie Nagród.
 7. ENERGA SA przewiduje również, że każdy uczeń Klasy, której nauczyciel – zgodnie ze Sprawozdaniem – przeprowadził sześć lekcji według scenariuszy z Zeszytu Metodycznego lub Scenariuszy oraz zorganizował Działania Dodatkowe, zostanie wyróżniony książeczką edukacyjną. Wyróżnienie nie będzie przysługiwać uczniom Klas, które otrzymały którąkolwiek z Nagród. Książeczki edukacyjne przesłane zostaną pocztą na adres szkoły, do której przynależy dana Klasa, w terminie 60 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 8. Łączna wartość zabawek edukacyjnych, książeczek edukacyjnych oraz filmów edukacyjnych, które mogą zostać przyznane w Konkursie pojedynczemu uczniowi Klasy uczestniczącej w Konkursie, nie przekroczy kwoty 760 zł.
 9. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 10. Dodatkowo, każdy uczeń  Klasy, w której nauczyciel – zgodnie ze Sprawozdaniem – przeprowadził minimum trzy lekcje według scenariuszy z Zeszytu Metodycznego lub Scenariuszy oraz zorganizował Działanie Dodatkowe, otrzyma dyplom potwierdzający udział w Konkursie, zaś nauczyciel takiej Klasy – certyfikat edukacyjny.

 

§ 5.

 1. Nauczyciel, zgłaszając Klasę do udziału w Konkursie oraz przesyłając Materiały Sprawozdawcze (w szczególności zdjęcia lub film), wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację Materiałów Sprawozdawczych przez ENERGA SA w celach promocyjnych i edukacyjnych oraz na korzystanie z tych Materiałów na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
 • wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
 • publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
 • użyczanie lub najem.
 1. Przesyłając Materiały Sprawozdawcze, nauczyciel oświadcza, że:
 • posiada wszystkie prawa do dysponowania Materiałami Sprawozdawczymi, a także – że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych Materiałów, w tym wszystkich jego części stanowiących samodzielny utwór,
 • materiały te nie są ograniczone prawami na rzecz osoby trzeciej,
 • osoby, których wizerunki są utrwalone w Materiałach, wyraziły zgodę na publikację ich wizerunków przez ENERGA SA.
 1. Nauczyciel, przesyłając Materiał Sprawozdawczy, ponosi pełną odpowiedzialność za to, że prawa, o których mowa w ust. 2, mu przysługują, a także za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

§ 6.

 1. ENERGA SA zastrzega i informuje, że część lub całość obowiązków Organizatora Konkursu może zostać powierzona do realizacji podmiotowi trzeciemu wybranemu i wskazanemu przez ENERGA SA, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu, o czym ENERGA SA powiadomi za pośrednictwem Internetowej Platformy Konkursowej. Powyższe nie zwalnia ENERGA SA z odpowiedzialności związanej z funkcją Organizatora Konkursu.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją i stosowaniem postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez ENERGA SA.
 4. ENERGA SA zastrzega, iż Regulamin i warunki udziału w Konkursie mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym zmiana nie może naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu na podstawie dotychczasowego Regulaminu.
 5. Nauczyciel, zgłaszając Klasę do udziału w Konkursie:
 • wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby realizacji wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych ENERGA SA przez okres 5 lat od dnia zgłoszenia;
 • oświadcza, że posiada pisemne zgody uczniów Klasy, którą zgłasza do udziału w Konkursie na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby realizacji wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych ENERGA SA przez okres 5 lat od dnia zgłoszenia;
 • potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail’owy: konkurs@planetaenergii.pl lub telefonicznie pod numer: +48 58 77 88 425 lub +48 58 77 88 426.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 472. Dane osobowe uczestników Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane zostały zebrane dobrowolnie.