KLAUZULA INFORMACYJNA ENERGA SA

Dla korzystających z serwisów informacyjnych:

 

ENERGA  SA, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających i korzystających z jej serwisów internetowych. W związku z tym, dbając o prywatność Użytkowników informujemy, że chcąc korzystać z części funkcjonalności niezbędne jest podanie danych osobowych ( np. poprzez założenie konta i logowanie się do serwisu) oraz, że niektóre serwisy internetowe ENERGA SA wykorzystują pliki "cookies", czyli informacje wysyłane przez serwisy i zapisywane na urządzeniu (komputerze, smartfonie itp.) Użytkownika, podczas korzystania z tych zasobów internetowych.

 

W zwiazku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024,
z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości)  informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej ADO) jest: ENERGA S. A.
z siedzibą al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, tel. 58 77 88 300, mail: energa.sa@energa.pl, www.energa.pl;  

2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1. Dane dotyczące IOD dostępne są również na www.energa.pl i grupa.energa.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrdnio od Pani/Pana lub od Administratora danych osobowych realizaujących programy lub projekty.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  następujących celach:

a) informacyjnych związanych z dzałalnością ADO w sieci internet,
b) usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu internetowego,
c) serwowania  usług multimedialnych,
d) statystycznych,
e) obsługi serwisu,
f) optymalizacji serwisów internetowych,
g) zapewnienia i zwiększenia bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów informatycznych,
h) wsparcia usług społecznościowych oferowanych Użytkownikowi w serwisie,
i) utrzymywania kontaktów  i wymiany korespondencji,
j) raportowania, sprawozdawczości,
k) audytu i kontroli przetwarzania danych osobowych, 
l) związanych z rozpatrzeniem skarg i wniosków, ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
m) archiwizacji dokumentacji;

5. podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), to znaczy dane osobowe są niezbędne do realizacji usług zawartych w serwisie internetowym,
b) w przypadkach, kiedy będzie to konieczne, dane będą przetwarzane po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

6. zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, pozycja w placówce.

7. serwisy internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w serwisie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym, w zakresie wykorzystywania plików cookies).

8. odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

a) podmioty Grupy Orlen,
b) podmioty Grupy Energa,
c) podmioty świadczące usługi związne z serwisem internetowym,
d) podmioty świadczące usługi zwiazane z serwisem poprzez serwisy zewnętrzne,
e) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej i finansowej,
f) podmioty dostarczające korespondencję,
g) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
h) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
i) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
j) organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

9. ADO może powierzyć Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.

10. dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

11. dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 lub do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

12. okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane wyznaczany będzie także w oparciu o następujące kryteria:

a) czas korzystania z serwisu internetowego,
b) czas niezbędny do utrzymywania z Panią/Panem kontaktów podczas użytkowania serwisów,
c) okres archiwizacji dokumentacji,
d) czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.

13. Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
e) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) wycofania udzielonej zgody, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było prowadzone na podstawie jej udzielenia,

14. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD (pkt 1 lub pkt 2)

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej. Celem weryfikacji uprawnienia do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa – RODO.

15. Informujemy o przysługującym prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Bartłomiej Klejster
e-mail: iod.ensa@energa.pl

Mecenas projektu:

logo-grupa-energa

Patronat honorowy:

Patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki
01 znak podstawowy kolor biale tlo
lp logo pl a1 (1)

Patronaty medialne:

TVP3 2016
logo DB nowe (1)
RG logo na bialym