Pobierz i przeczytaj regulamin 12. edycji Planety Energii

 

REGULAMIN
programu edukacyjnego „Planeta Energii” XII edycja

 

§ 1. REGULAMIN

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady przeprowadzenia programu edukacyjnego pod nazwą „Planeta Energii” XII Edycja (dalej: Program), w szczególności reguły, zakres i warunki uczestnictwa w Programie, sposób wyłonienia Wyróżnionych, a także przyznawania oraz przekazania Wyróżnień.

 

§ 2. DEFINICJE

Dla potrzeb Programu, użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

 1. Ambasador Planety Energii – osoba związana ze światem nauki zaangażowana w Program.
 2. Czas Składania Zgłoszeń - oznacza okres od 25.09.2023 do 15.11.2023 godz. 23:59:59, w którym Uczestnik powinien spełnić określone w Regulaminie warunki udziału w Programie oraz dokonać Zgłoszenia. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia Czasu Składania Zgłoszeń, o czym poinformuje na Platformie Programu.
 3. Działanie Dodatkowe – oznacza przejaw działalności twórczej Uczestnika w dowolnej formie, np. recytacja, przebranie, scenka, praca plastyczna, zdjęcia, film, itd., nawiązującej do tematu bioróżnorodności, przy czym dokumentacja zdjęciowa oznacza pliki zapisane w formacie JPEG, o minimalnej rozdzielczości 72dpi i o rozmiarze pojedynczego pliku nie większym niż 5MB oraz dokumentacja filmowa oznacza plik video zapisany w formacie MP4, o minimalnej rozdzielczości 720p, o rozmiarze pojedynczego pliku nie większym niż 250 MB i czasie trwania nie dłuższym niż 180sec.
 4. Finał Programu - wydarzenie zorganizowane przez Organizatora, w którym udział biorą Wyróżnieni, podczas którego są przyznawane i wydawane Wyróżnienia Główne. W przypadku braku możliwości zorganizowania Finału Programu w wersji stacjonarnej, zostanie on zorganizowany w wersji online, bez bezpośredniego uczestnictwa Wyróżnionych.
 5. Formularz udziału w Programie – dostępny w wersji elektronicznej na Platformie Programu Formularz Uczestnika do udziału w Programie, wypełniany i przesyłany przez Opiekuna.
 6. Kapituła – gremium składające się z co najmniej 2 przedstawicieli Organizatora,1 eksperta i 1 przedstawiciela Patrona, powołane w celu wyłonienia Wyróżnionych.
 7. Klasa – oznacza klasę 0-3 placówki oświatowej (przedszkola lub szkoły podstawowej).
 8. Program – program edukacyjny pod nazwą „Planeta Energii” XII Edycja, prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.PlanetaEnergii.pl (dalej: Platforma Programu), organizowany przez Organizatora w okresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Wyróżniony – Uczestnik Programu, któremu przyznano Wyróżnienie, opisane w § 9 Regulaminu.
 10. Wyróżnienie – oznacza Wyróżnienie dla Wyróżnionych Uczestników Programu, zgodnie z opisem zawartym w § 9 Regulaminu.
 11. Opiekun – pełnoletnia osoba fizyczna wyznaczona do kontaktu z Organizatorem, tj. dyrektor lub delegowany przez dyrektora nauczyciel Przedszkola lub Szkoły podstawowej; na każde Przedszkole lub Szkołę podstawową może przypadać więcej niż jeden Opiekun, przy czym ten sam Opiekun może zgłosić do udziału w Programie tylko jedną Klasę.
 12. Organizator Profievent Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Małcużyńskiego 26, 80-171 NIP: 9571064475, Regon 221-627-009 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414942, kapitał zakładowy 485 900 złotych.
 13. Patron – ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, NIP: 957-095-77-22, REGON: 220353024, o kapitale zakładowym 4.521.612.884,88 złotych.
 14. Platforma Programu – strona internetowa, w ramach której prowadzony jest Program, pod adresem www.PlanetaEnergii.pl.
 15. Praca Zgłoszeniowa – oznacza wypełniony formularz sprawozdania przygotowany na Szablonie Prezentacji Multimedialnej, stworzonej w programie Power Point, o maksymalnej objętości 20 slajdów, na potrzeby wzięcia udziału w Programie, wysyłany za pośrednictwem Platformy Programu.
 16. Przedstawiciel ustawowy – oznacza rodzica Ucznia, któremu przysługuje pełna władza rodzicielska, a także innych przedstawicieli ustawowych, jeżeli są oni uprawnieni do reprezentowania Ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 17. Przedszkole – oznacza placówkę, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 18. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 19. Scenariusz Lekcji – scenariusz lekcji (konspekt) dla nauczyciela potrzebny do przeprowadzenia zajęć z uczniami.
 20. Szablon Prezentacji - szablon prezentacji udostępniony przez Organizatora na Platformie Programu, za pomocą którego składane jest sprawozdanie z realizacji Scenariuszy Lekcji.
 21. Szkoła Podstawowa – oznacza placówkę, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 22. Uczeń - oznacza osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającą prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole, która w dniu Zgłoszenia ukończyła 5. rok i nie ukończyła 10. roku życia, reprezentowaną przez Przedstawiciela ustawowego.
 23. Uczestnik Programu – Uczestnikami Programu mogą być dwie kategorie podmiotów: Przedszkola („Zerówka”) oraz Szkoła podstawowa.
 24. Zgłoszenie - łączne dokonanie wszystkich czynności wymaganych w Programie wskazanych w § 4 Regulaminu.

 

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za pośrednictwem sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.PlanetaEnergii.pl, w terminie od 25.9.2023r. do 31.12.2023 r. (dalej: Czas Trwania Programu) z tym zastrzeżeniem, że jest podzielony na cztery etapy, organizowane w następujących terminach:

  1) ETAP I 25.09.2023 r. – 15.11.2023 r. – Zgłoszenia do udziału w Programie
  2) ETAP II 16.11.2023 r. – 24.11.2023 r. – Ocena Zgłoszeń i wybór Wyróżnionych przez Kapitułę Programu
  3) ETAP III 01.12.2023 r. – Ogłoszenie Wyróżnionych w Programie
  4) ETAP IV 04.12.2023 r. – 20.12.2023 r. – Finał Programu w Wyróżnionych Placówkach Oświatowych.

 2. Celem Programu jest przede wszystkim propagowanie wśród uczniów wiedzy o energii elektrycznej, odpowiedzialnym, racjonalnym i bezpiecznym korzystaniu z prądu, a także o tematach związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną bioróżnorodności, a także zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych oraz rodziców uczniów do aktywnego udziału w XII edycji Programu, która szczególnie związana jest zagadnieniem „Bioróżnorodności ekosystemów wodnych”.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Administratorem danych osobowych Uczniów, Przedstawicieli ustawowych Uczniów oraz Opiekunów jest Organizator.
 5. Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez jakiekolwiek internetowe serwisy społecznościowe, w tym serwis Facebook, ani z nimi związany.
 6. Program nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 19 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
 7. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne wyróżnienia w rozumieniu przepisu art. 919 k.c. w zw. z art. 921 k.c.

 

§ 4. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Prawo udziału w Programie przysługuje wyłącznie Uczestnikom wskazanym w § 2 ust. 24 Regulaminu, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, wskazane w treści Regulaminu.
 2. W imieniu Uczestników Programu Zgłoszenia do udziału w Programie dokonuje Opiekun.
 3. Zgłoszenie do Programu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszenia dostępnego na Platformie Programu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prawidłowe wypełnienie Formularza polega na prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól Formularza.
 4. Opiekun Placówki biorącej udział w Programie oświadcza, że jest uprawniony do Zgłoszenia Placówki do Programu i do przekazania Organizatorowi wymaganych zgód do publikacji Pracy Zgłoszeniowej, zgodnie z Oświadczeniem Opiekuna stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Opiekun oświadcza, iż pozyskał prawidłowo wypełnione:

  a. zgody Przedstawicieli ustawowych Uczniów biorących udział w Programie, których wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
  b. Formularze zgłoszenia Ucznia, których wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulamin.

 6. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, spowodowane nieprawdziwością oświadczenia złożonego w niniejszym punkcie. Placówka biorąca udział w Programie zwalnia Organizatora Programu od wszelkich roszczeń osób trzecich, mogących wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.

 

§ 5. ETAP I – ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są od 25.09.2023 r. roku do 15.11.2023 r. godz. 23:59:59 za pośrednictwem Formularza dostępnego poprzez Platformę (dalej: Czas Składania Zgłoszeń).
 2. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez Opiekuna.
 3. W celu wzięcia udziału w Programie, Uczestnik Programu za pośrednictwem Opiekuna powinien w Czasie Składania Zgłoszeń spełnić łącznie następujące warunki:

  1) prawidłowo uzupełnić wszystkie pola Formularza i przesłać go za pomocą Platformy;
  2) przesłać za pośrednictwem Platformy Pracę Zgłoszeniową z wykorzystaniem Szablonu Prezentacji, potwierdzającą zrealizowanie z uczniami co najmniej jednego scenariusza lekcji na podstawie scenariuszy lekcji „Kraina bioróżnorodności”, dostępnych na platformie www.PlanetaEnergii.pl/scenariusze, przy czym obligatoryjne jest zrealizowanie scenariusza „Bioróżnorodność ekosystemów wodnych”;
  3) złożyć oświadczenie, że:

  a) posiada wszystkie prawa do dysponowania Pracą Zgłoszeniową, a także – że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Zgłoszeniowej, w tym wszystkich jej części stanowiących samodzielny utwór,
  b) Praca Zgłoszeniowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, znaków towarowych czy dóbr osobistych podmiotów trzecich,
  c) wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację Pracy Zgłoszeniowej przez Organizatora oraz Patrona w celach związanych z promocją Programu oraz w relacjach z Programu na portalu www.PlanetaEnergii.pl oraz na rejestrację Prac Zgłoszeniowych;
  d) osoby, których wizerunki są utrwalone w Pracy Zgłoszeniowej wyraziły zgodę na publikację ich wizerunków przez Organizatora, z wyłączeniem sytuacji, w której wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,
  e) przesyłając Pracę Zgłoszeniową, ponosi on pełną odpowiedzialność za to, że prawa, o których mowa w lit. a), mu przysługują, a także za ewentualne naruszenie praw osób trzecich,
  f) posiada prawidłowo wypełnione i podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  g) potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  h) potwierdza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej Organizatora stanowiącą Załącznik nr 5 do Regulaminu,
  i) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail służbowy, numer telefonu służbowy, adres i nazwa Przedszkola lub Szkoły podstawowej w celu rozstrzygnięcia Programu, oraz w celach informacyjnych i komunikacyjnych związanych z Programem z prawem do udostępnienia tak określonych danych osobowych Opiekuna do Organizatora w celach informacyjnych i komunikacyjnych związanych z Programem;
  j) został poinformowany, że podanie przez niego informacji oraz udzielenie upoważnienia, o których mowa pod lit. i) powyżej, jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Programie. Zaniechanie podania tak określonych informacji lub nieudzielenie upoważnienia uniemożliwi udział w Programie.

 4. Wyróżnieni w Programie z chwilą przyznania im Wyróżnienia i w zamian za jego otrzymanie udzielają Organizatorowi niewyłącznej licencji do nieograniczonego terytorialnie i czasowo korzystania z Pracy Zgłoszeniowej wraz z prawem do udzielania sublicencji dowolnemu podmiotowi na poniższych polach eksploatacji:

  a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
  d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
  e) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,
  f) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, filmy reklamowe, rozpowszechnianie w sieci Internet,
  g) prawo do udostępniania Pracy Zgłoszeniowej, do korzystania, w tym udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji.

 5. Wyróżnieni w Programie upoważniają Organizatora do wykonywania w ich imieniu prawa do integralności i prawa do nadzoru autorskiego oraz upoważniają Organizatora do wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Zgłoszeniowej oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy Zgłoszeniowej. Wyróżnieni w Programie upoważniają Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do utworu.
 6. Wyróżnieni w Programie upoważniają Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu Pracy Zgłoszeniowej publiczności oraz o kolejności rozpowszechniania, na poszczególnych polach eksploatacji.
 7. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do weryfikowania czy Uczestnicy Programu spełniają warunki określone Regulaminem. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń bądź podania określonych danych, w tym zwłaszcza podania imienia i nazwiska Opiekuna, adres i nazwę Uczestnika. W przypadku ustalenia, że Uczestnik naruszy zasady niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczeniu z Programu takiego Uczestnika.
 8. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia przez Kapitułę Zgłoszenia, które nie spełnia warunków określonych Regulaminem.
 9. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia przez Kapitułę Zgłoszenia, w szczególności w przypadku, gdy Praca Zgłoszeniowa będzie zawierała treści propagujące nienawiść, rasizm, seksizm, treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, nazizm, komunizm lub inne treści niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub z wartościami Patrona lub kodeksem etyki Patrona dostępnymi pod adresem www.ir.energa.pl.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia przez Kapitułę Zgłoszenia zawierającego Pracę Zgłoszeniową niskiej jakości, uniemożliwiającego dokładne zapoznanie się z treścią Pracy Zgłoszeniowej, uszkodzoną lub niespełniającą innych warunków określonych w Regulaminie.

 

§ 6. ETAP II - OCENA PRAC ZGŁOSZENIOWYCH I OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZEZ KAPITUŁĘ

 1. Do II Etapu przechodzi Uczestnik, którego Opiekun w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu, złożył Pracą Zgłoszeniową, która nie została odrzucona lub wykluczona przez Kapitułę Programu w I Etapie.
 2. II Etap ma na celu dokonanie oceny przesłanych Prac Zgłoszeniowych i wyboru przez Kapitułę Programu maksymalnie 100 (stu Wyróżnionych, którzy zostaną zakwalifikowani do III Etapu – Etapu Przyznania Wyróżnień.
 3. O zakwalifikowaniu się Uczestników do III Etapu decyduje wyłącznie Kapituła Programu.
 4. Przy wyborze Uczestników, którzy zakwalifikują się do III Etapu Kapituła Programu będzie kierować się oceną formalną i merytoryczną nadesłanych Prac Zgłoszeniowych. O wyniku Programu rozstrzyga – według własnego uznania – Kapituła Programu na podstawie otrzymanych Prac Zgłoszeniowych, przeprowadzając:

  a) w pierwszym etapie – ocenę formalną Zgłoszeń i Prac Zgłoszeniowych,
  b) w drugim etapie – ocenę merytoryczną Prac Zgłoszeniowych, kierując się następującymi kryteriami ocen:

  i) liczbą przeprowadzonych scenariuszy lekcji na podstawie scenariuszy lekcji z misji „Kraina bioróżnorodności”,
  ii) zakresem przeprowadzonych Działań Dodatkowych,
  iii) wartością merytoryczną przeprowadzonych scenariuszy lekcji oraz Działań Dodatkowych,
  iv) inwencją Opiekuna oraz atrakcyjnością form Działań Dodatkowych.
 5. Uchwały Kapituły Programu podejmowane są większością głosów, w obecności wszystkich członków Kapituły. Kapituła wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Kapituły. W przypadku równości głosów decydujący głos ma przewodniczący Kapituły. Przewodniczący Kapituły kieruje pracami Kapituły.
 6. Lista Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do III Etapu zostanie podana do publicznej wiadomości na Platformie nie później niż w dniu 22.11.2023 roku. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia podania informacji do publicznej wiadomości, o czym poinformuje na Platformie Programu.
 7. Każdego Uczestnika, który zgodnie z postanowieniami Regulaminu zostanie zakwalifikowany do III Etapu Organizator wyróżni Wyróżnieniem.

 

§ 7. ETAP III - OGŁOSZENIE LISTY WYRÓŻNIONYCH

 1. Ogłoszenie listy Wyróżnionych nastąpi 01.12.2023 roku na Platformie Programu. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu Etapu III, o czym poinformuje na Platformie Programu.
 2. Wyróżnione Placówki zostaną dodatkowo poinformowane o przyznaniu Wyróżnienia przez Organizatora drogą mailową na adres email podany w Formularzu Zgłoszenia do Programu.

 

§ 8. ETAP IV - FINAŁ PROGRAMU

 1. Finał Programu odbędzie się w dniach 04.-20.12.2023 w Placówkach, które zostały wyróżnione Wyróżnieniami Głównymi. O dokładnej dacie Finału w danej Placówce Organizator poinformuje Placówkę drogą mailową na adres email podany w Formularzu Zgłoszenia do Programu.
 2. Finał Programu odbędzie się w formie bezpośredniej wizyty w Placówce.
 3. Na wypadek zagrożenia epidemicznego, w szczególności Covid-19, Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia Finału Programu w formie spotkania online.
 4. Finał Programu jest etapem, w ramach którego są wręczane Wyróżnienia Główne, opisane szczegółowo w § 9 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy Finał zostanie zorganizowany w formie spotkania online, wówczas Organizator prześle Wyróżnienia, o których mowa w § 9 Regulaminu pod adres Uczestnika w terminie do 14 dni od zakończenia spotkania online.
 6. Nieodebranie przesłanego Wyróżnienia oznacza wygaśnięcie prawa do Wyróżnienia, nieodebrane Wyróżnienie pozostaje wówczas własnością Fundatora.
 7. Wyróżniony, który otrzymał Wyróżnienie zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzenia odbioru Wyróżnienia, co stanowi warunek konieczny otrzymania Wyróżnienia.

 

§ 9. WYRÓŻNIENIA

 1. W Programie zostaną przyznane następujące Wyróżnienia:

  a. 3 (trzy) równoważne Wyróżnienie Główne, przyznawane Placówkom, których Prace Zgłoszeniowe zostały ocenione przez Kapitułę Programu jako najciekawsze. Na każde Wyróżnienie Główne składać się będzie:

  i. Wizyta w Wyróżnionej Placówce w formacie warsztatu edukacyjnego dla uczniów klas 0-3, z udziałem Ambasadora Programu. Szczegóły Warsztatu zostaną ustalone przez Organizatora z Opiekunem w Wyróżnionej Placówce. Organizator dołoży wszelkich starań, aby warsztat odbył się w terminie od 04.12.2023 do 15.12.2023 r.
  ii. Voucher pieniężny o wartości 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę Strefy Bioróżnorodności w Placówce.
  iii. Wyróżnienie dla nauczyciela prowadzącego klasę, której Praca Zgłoszeniowa została wyróżniona przez Kapitułę Programu w postaci wyjazdu na dwudniowe warsztaty
  iv. Wyróżnienie dla klasy, której Praca Zgłoszeniowa została wyróżniona przez Kapitułę Programu w formie pakietu bioróżnorodności o wartości do 700 zł.

  b. 97 (dziewięćdziesiąt siedem) Wyróżnień Podstawowych, przyznawanych Placówkom, których Prace Zgłoszeniowe zostały ocenione przez Kapitułę Programu jako kolejne najciekawsze. Na każde z Wyróżnień Podstawowych składać się będzie:

  i. Wyróżnienie dla klasy, której Praca Zgłoszeniowa została wyróżniona przez Kapitułę Programu w formie pakietu bioróżnorodności o wartości do 700 zł.

  c. 5 (pięć) Wyróżnień dla nauczycieli prowadzących klasy, których Praca Zgłoszeniowa została wyróżniona przez Kapitułę Programu jako kolejne najciekawsze w postaci wyjazdu na dwudniowe warsztaty. Miejsce i termin warsztatów zostanie podany przez Organizatora nie później niż do 31.12.2023 r.
  d. Certyfikaty Bioróżnorodności w formie okolicznościowego dyplomu, przyznane wszystkim Placówkom, które zgłosiły swoje Prace Zgłoszeniowe, a te nie zostały odrzucone przez Organizatora na Etapie II Programu.

 2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wydanie wyróżnień, o których mowa w pkt 1 ust. b. poz. iv. powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem wyróżnień obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu przyznania wyróżnień w Programie.
 3. Wyróżniony nie może przenieść prawa do Wyróżnienia i prawa do odebrania Wyróżnienia na osobę trzecią. Wyróżnienia przyznane w Programie nie podlegają zamianie na inne wyróżnienia rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
 4. Wyróżnienia Organizator przekaże Opiekunom nie później niż do 31.05.2024 r.

 

§ 10.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje powinny być zgłoszone przed terminem upływu Czasu Trwania Programu, określonego w § 3 ust. 1 Regulaminu oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia Czasu Trwania Programu, w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Program „Planeta Energii” XII edycja” i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencji Uczestnika Programu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika Programu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie, na adres korespondencji wskazany w treści reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Programu.
 3. Wszelkie zapytania dotyczące Programu należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@planetaenergii.pl.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2023.
 5. Regulamin dostępny jest do wglądu na Platformie Programu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w zakresie wydłużenia terminu Czasu Składania Zgłoszeń w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, za które uważa się:

  1) konieczność dostosowania się Organizatora Programu do nakazów, zakazów i obostrzeń, wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a mających wpływ na wzajemne stosunki Uczestników Programu i Organizatora;
  2) konieczność dostosowania się Organizatora Programu do zagrożenia epidemiologicznego chorobą COVID – 19.

 7. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na platformie Programu.
 8. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na platformie Programu względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu.
 9. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

  1) Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy Placówki do Programu
  2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Opiekuna Placówki
  3) Załącznik nr 3 – Zgoda Przedstawiciela ustawowego Ucznia
  4) Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszenia Ucznia
  5) Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna.

 

 

Mecenas projektu:

logo-grupa-energa

Patronat honorowy:

Patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki
01 znak podstawowy kolor biale tlo
lp logo pl a1 (1)

Patronaty medialne:

TVP3 2016
logo DB nowe (1)
RG logo na bialym